Pravila za sodelovanje v nagradni igri
»GRADIMO SKUPAJ” v letu 2019

(v nadaljevanju: pravila)

1. člen – Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Gradimo skupaj v letu 2019« (v nadaljevanju: nagradna igra) so podjetja: 

  • GERARD (AHI Roofing d.o.o.), Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana, odgovorna oseba: Blaž Grdina
  • Schiedel d.o.o., Latkova vas 82, 3312 Prebold, odgovorna oseba: Primož Pešak
  • SAINT-GOBAIN Gradbeni izdelki d.o.o. (blagovna znamka Weber), Cvetkova ulica 1, 1000 Ljubljana, odgovorni osebi: Rok Murgelj in Katja Šegatin (v nadaljevanju: organizator). 


2. člen – Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 01. 04. 2019 do vključno 30. 11. 2019.


3. člen – Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

a) Nakup izdelka je pogoj za sodelovanje v nagradni igri – vsaj enega in/ali več izdelkov. Za prvo in drugo nagrado (nagrade, ki so opisane pod točko 6) se poteguje tisti, ki bo izvedel vsaj dva ali tri ukrepe oz. nakupe katerekoli blagovne znamke pod točko a). Za tretjo nagrado je potrebno izvesti zgolj en ukrep oz. nakup katerekoli blagovne znamke pod točko a). Schiedel (nakup celotnega dimnika ali kamina), Gerard (nakup vsaj 100 m² strešne kritine), Weber (nakup vsaj 100 m² fasade) v času trajanja nagradne igre.

b) Dokazilo o nakupu (garancijski list in račun) mora izžrebani nagrajenec predložiti v primeru, da osvoji eno izmed nagrad.

c) Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat in z enim kuponom. Kdor bo izpolnil in poslal več obrazcev, temu se pri žrebanju upošteva samo prvi izpolnjeni in prejeti obrazec.

d) Nagrade ni možno zamenjati, prenesti ali izplačati v gotovini.

e) Prijava v nagradno igro na spletni strani je možna tudi pred samo izvedbo nakupa, dokler so do konca nagradne igre izpolnjeni pogoji a) in kasneje b).

f) V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre.

g) V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila in so starejše od 18 let.


4. člen – Način sodelovanja v nagradni igri in varovanje osebnih podatkov

Uporabnik lahko sodeluje v nagradni igri tako, da izpolni obrazec na spletni povezavi www.gradimoskupaj.si, ter izrazi strinjanje s pravili in pogoji nagradne igre. S tem, ko se uporabnik prijavi k sodelovanju v nagradni igri, organizatorju nagradne igre dovoli zbiranje in obdelovanje podatkov na izpolnjenem obrazcu sodelujočega v nagradni igri. Komunikacija, ki se izvaja s sodelujočimi v nagradni igri preko napisanega elektronskega poštnega naslova, se izvaja izključno s strani agencije IR Image d.o.o., Medvedova ulica 25, 1241 Kamnik, komunikacija, ki pa se izvaja preko telefonskega kontaktiranja pa poteka tako, da jih lahko kontaktira tudi organizator – na način kot je opisano v členu št. 8..

 

5. člen – Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Plačilo akontacije dohodnine za nagrade je odgovornost organizatorja.

 

6. člen – Žrebanje nagrajencev

Žrebanje zmagovalcev nagrad se bo izvedlo 4. 12. 2019. Žrebanje bo izvedeno na sedežu podjetja SAINT-GOBAIN Gradbeni izdelki d.o.o., Cvetkova ulica 1, 1000 Ljubljana. V žreb bodo vključeni vsi sodelujoči, ki bodo pravilno izpolnili obrazec za sodelovanje. Žrebanje se bo izvedlo s pomočjo programa www.random.org

Žrebanje bo nadzirala tričlanska komisija: Blaž Grdina (Ahi Roofing d.o.o.), Andreja Ancelj (SCHIEDEL d.o.o.) ter Andrej Robič (SAINT-GOBAIN Gradbeni izdelki d.o.o.).

Po žrebanju pripravi komisija zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Sledila bo javna objava o izžrebancih nagradne igre „Gradimo skupaj“. Ime in priimek nagrajenca bo najkasneje v roku 8 dni po zaključku glavnega žrebanja objavljen na spletnem mestu www.gradimoskupaj.si in na spletnih straneh ter socialnih omrežjih organizatorja. Nagrade bodo podeljene na sedežu SAINT-GOBAIN Gradbeni izdelki d.o.o..

Nagrajenec mora organizatorju v roku 8 dni od prejetega obvestila posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in fotokopijo davčne številke. Osebne podatke nagrajencev organizator zbira in obdeluje le za namen podelitve nagrad, za statistično obdelavo podatkov in za pošiljanje reklamnega gradiva. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in mu zapade pravica do nagrade. Organizator je oproščen vseh obveznosti do tega nagrajenca.

Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri soglašajo, da se njihov ime in priimek ter prejete nagrade objavijo na www.gradimoskupaj.si, posameznih spletnih straneh organizatorjev in njihovih družbenih omrežjih.

Zapisnik se bo hranil na naslovu so-organizatorja SAINT-GOBAIN Gradbeni izdelki d.o.o. do 31. januarja 2020.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa ni mogoča. Organizator ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

V primeru, da nihče od izžrebanih ne izpolnjuje pogojev, bo organizator z namenom iskanja zmagovalca izvedel do deset žrebanj. O morebitnih spremembah bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani.

7. člen – Nagradni sklad

Organizator bo podelil tri nagrade in sicer:

1. nagrada: sanjsko potovanje na MAVRICIJ za 2 osebi
2. nagrada: KOSILNICA HONDA za srednje velike površine
3. nagrada: Žar na oglje WEBER MASTER-TOUCH PREMIUM

 

8. člen – Varstvo podatkov

Organizator se obvezuje, da bo podatke zbral, obdeloval, hranil in varoval v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu, obdelavi in hrambi osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Organizator kot upravljavec bo osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev (naslov e-pošte, ime, priimek, naslov in telefon), uporabljal izključno za naslednje namene:

  •     izvedba nagradne igre;
  •     obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanja;
  •     posredovanje nagrad;
  •     objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
  •     obveščanje o ponudbi in novostih podjetij Schiedel, Gerard in Saint Gobain.
  •     asistenca po telefonu – samo tisti sodelujoči, ki so (sicer neobvezen podatek) oddali kontaktni telefon, jih lahko organizator-specialist za GERARD-SCHIEDEL-WEBER pokliče in pomaga ter svetuje pri izbiri ustreznega materiala, izbiri pravega izvajalca ali ostalih pomembnih detajlih pri gradnji.

S tem, ko po pozivu organizatorja, izžrebanci organizatorju sporočijo svoje ime, priimek in naslov izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletnem mestu nagradne igre in na spletnih straneh organizatorja ter socialnih omrežjih organizatorja. Nagrajenci bodo morali sporočiti še davčno številko, ker je potrebno obračunati akontacijo dohodnine, ki jo krije organizator nagradne igre. Naslov pa bo uporabljen le za pošiljanje obvestil v povezavi z nagrado igro, kot je opisano zgoraj.

Vsak sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da ta preneha uporabljati njegove osebne podatke. Če sodelujoči pred zaključkom nagradne igre zahteva blokiranje ali izbris osebnih podatkov se ga izloči iz nagradne igre pred žrebanjem.

 

9. člen – Druge določbe

Organizator ne odgovarja za napačne podatke udeležencev, ki sodelujejo v nagradni igri in morebitnih posledic tega ter tudi ne za morebitno odškodninsko odgovornost, ki bi izvirala iz nagradne igre in podeljenih nagrad.

 

10. člen – Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence. Za vse ostale spore je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

11. člen – Končne določbe

Pravila nagradne igre pričnejo veljati 01. 04. 2019. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.gradimoskupaj.si in na sedežu organizatorja nagradne igre.

Ljubljana, 01. 04. 2019

 

AHI Roofing d.o.o. (GERARD)
Blaž Grdina

Schiedel d.o.o.
Primož Pešak

SAINT-GOBAIN Gradbeni izdelki d.o.o. (Weber)
Rok Murgelj, Katja Šegatin